فرم استخدام نصاب و تعمیرکار کابینت

اگر نصاب کابینت و یا تعمیرکار کابینت هستید و بدنبال فرصت شغلی در این زمینه میگردید، با پر کردن فرم زیر در فهرست نصاب و تعمیرکار کابینت در سایت گروه طراحی و دکوراسیون آلین، قرار خواهید گرفت

پرکردن تمامی قسمت های فرم جهت تأیید عضویت شما الزامیست

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نا معتبر میباشد

تخصص(*)
ورودی نا معتبر میباشد

تصویر(*)
ورودی نا معتبر میباشد

آدرس(*)
ورودی نا معتبر میباشد

تلفن همراه(*)
ورودی نا معتبر میباشد

تلفن ثابت(*)
ورودی نا معتبر میباشد

(*)

ورودی نامعتبر میباشد